01Vindicatio

W przypadku gdy dłużnik zalega z płatnościami staramy się podejmować działania zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji.

 • 1

  Pierwszy kontakt z dłużnikiem rozpoczynamy od rozmów telefonicznych.

 • 2

  Negocjujemy warunki spłaty bezpośrednio z dłużnikiem i poszukujemy optymalnego rozwiązania dla obu stron konfliktu.

 • 3

  Zawieramy porozumienie określające zasady dobrowolnej spłaty zobowiązań ciążących na dłużniku.

 • Jeśli działania polubowne nie odnoszą skutku, po uzyskaniu aprobaty Klienta przystępujemy do windykacji na zlecenie.

Ta forma windykacji skierowana jest przeciwko tym dłużnikom, którzy unikają jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielem.

 • 1

  Nierzetelnym kontrahentom naszego Klienta przesyłamy wezwania do dobrowolnej zapłaty.

 • 2

  Zlecamy dokonanie wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników i/lub Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 • 3

  Wnosimy przeciw dłużnikowi powództwo do Sądu w imieniu wierzyciela lub własnym (powierniczy przelew wierzytelności) oraz występujemy o nadanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty bądź wyroku.

 • 4

  Składamy wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

 • 5

  Aktywnie uczestniczymy przy prowadzonych czynnościach komorniczych aż do wyegzekwowania należności.

 • W określonych okolicznościach kierujemy do właściwego Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.